17 de juny de 2013

PAUTES I ESTRATÈGIES PER PREVENIR LA DISLÈXIA A EDUCACIÓ INFANTIL

Tot i que no podem parlar de dislèxia a l'etapa d'educació infantil perquè la consolidació de la lectura i escriptura es dóna al primer cicle de primària i no a aquest període, si que podem detectar alguns signes de risc. Evidentment, no tots els infants que presentin aquests indicadors desencadenaran la dislèxia perquè cada fillet té el seu propi ritme maduratiu i d'aprenentatge.

Partint del PROTOCOL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN DISLÈXIA a l'etapa d'educació infantil (PRODISLEX), he ampliat amb exemples clars les pautes i estratègies per facilitar l'accés a la pre-lectura i escriptura que ens poden ser útils tant als mestres com als pares. 

Espero que us puguin ser útils i sobretot, teniu molt en compte que en aquesta etapa estam prevenint i donam especial atenció a les actuacions que ajuden a resoldre possibles dificultats d'aprenentatge en la lectura i escriptura.